Шановні науковці!
До друку у збірник приймаються статті, які  згідно з вимогами МОН України  містять  такі необхідні елементи:
Постановка проблеми та  її  зв’язки з науковими чи практичними завданнями;
Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор з посиланням на джерела;
Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
Формування цілей статті (постановка завдання);
 Виклад основного матеріалу дослідження ( з обґрунтуванням отриманих наукових результатів );
Висновки даного дослідження і перспективи подальших робіт у цьому напрямку.
 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (мінімум 8 джерел)
Дані елементи виділяться по тексту жирними буквами.
 
В статті необхідно використовувати іноземних (англомовних) вчених, робити на них посилання в пункті Аналіз останніх досліджень і публікацій та в списку літератури. Мінімум один вчений, робити якого є в системі Scopus
 
 
Технічні вимоги до статті:
Матеріали повинні бути підготовлені згідно з вимогами в редакторі MS WORD  з розширенням *.doc
Обсяг матеріалів мінімум 10 сторінок формату А4, орієнтація книжкова. Поля з усіх боків 25 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель -14, міжрядковий інтервал – полуторний. Абзаци – 11 мм.
Робоча мова українська та російська.
Мікроелементи тексту:
 1) УДК (у лівому верхньому кутку на першій сторінці тексту (кегль№12 жирн.));
2) через інтервал нижче по центру назва матеріалів (кегль №14 жирн., прописом)(на мові статті);
3) через інтервал нижче по центру прізвище і ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи (кегль№12, жирн., курсив) (на мові статті);
4) через інтервал нижче анотація на мові статті (українська, російська -  50 слів) (кегль№12, курсив) та ключові слова (кегль №12 курсив, жирн.);
5) через інтервал Назва матеріалів, прізвище, ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, анотація, ключові слова (на російській або українській мові, в залежності від мови статті);
6) через інтервал Назва матеріалів, прізвище, ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, анотація, ключові слова (на англійській мові, анотація - 100-250 слів (міні реферат статті, повинна розкривати основний зміст статті));
7) через інтервал текст статті;
8) через інтервал список літератури (кегль №14 жирн., прописом).
Схеми та рисунки слід розміщувати після першого посилання на них по тексту. Усі рисунки та таблиці повинні бути названі. Ілюстрації позначають словом «Рисунок » нумерують послідовно, розміщують по центру (курсив)   (Наприклад: Рис. 1. Динаміка структури загальних активів). Усі рисунки (ілюстрації) повинні бути згрупованими та розміщені на сторінці книжного формату. Статті в яких рисунок розміщено на  альбомному листі – не приймаються.
В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця»(курсив) із зазначенням номера. Назву таблиці розміщують по центру(курсив). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) правому верхньому куті пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл.1».   
Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1).
Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, потрібно нумерувати в порядку згадування про них у тексті відповідно до стандартів в квадратних дужках. Список літератури повинен включати не менше 8 джерел і повинен відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, наводяться  на сайті www.vak.org.ua/docs//documents/perelik_forms.pdf
 
Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Текст статті автор повинен вичитати та підписати.
 
Усі статті проходять обов’язкове внутрішнє рецензування членами експертної колегії збірника.