Берест М.М., к.е.н., доцент,
Дудка М.О., аспірант (ХНЕУ ім. С.Кузнеця)

Анотація.

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад та класифікаційних аспектів категорії «розвиток», спрямована на узагальнення сучасних підходів до змісту та виділення ключових характеристик досліджуваного поняття. В роботі на основі огляду та критичного аналізу літературних джерел запропоновано узагальнений обґрунтований підхід до трактування змісту категорії «розвиток» та розроблено узагальнюючу класифікацію видів розвитку підприємства як відкритої системи.

Ключові слова: розвиток, види розвитку, підхід, класифікаційні аспекти, процес, зміна, процес зміни, система, рух, трансформація.

Повний текст:

PDF

Посилання:

1. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі / О. В. Раєвнєва: Монографія. — Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. — 496 с.
2. Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим: Монографія. — Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК”, 2003. — 328 с.
3. Пономаренко В. С., Стратегічне управління розвитком підприємства: навч. посібн. / В. С. Пономаренко, О. І. Пушкар, О. М. Тридід – Харків: ХДЕУ, 2002. – 640 с.
4. Гапоненко А. Л. Стратегическое управление: учеб. Для вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организаций» / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство ОМЕГА–Л, 2006. — 464 с.
5. Юрій М. Ф. Людина і світ [Електронний ресурс] / М. Ф. Юрій. – підр. онлайн. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/7338/46/.
6. Затхей А.Р. Особливості планування розвитку вітчизняних промислових підприємств / А. Р. Затхей // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2001. – № 436. – С. 31-35.
7. Ожегов М. И. Толковый словарь русского языка / М. И. Ожегов,   Н. Ю. Шведова // РАН. — М.: Азбуковник, 1998. — 944 с.
8. Фролова И. Т.  Философский словарь /  И. Т. Фролова. — 7–е изд., перераб. И доп. — М.: Политиздат, 2001. — 719 с.
9. Афанасьев Н. В. Управление развитием предприятия /   Н. В. Афанасьев, В. Д. Рогожин,       В. И. Рудыка: Монография. — Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. — 184 с.
10. Тодаро М.П. Экономическое развитие / М. П. Тодаро: Пер. с англ. – М.:ЮНИТИ, 1997. – 671 с.
11. Шубравська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрямки дослідження /              O. Шубравська // Економіка України. — 2005. — №1. — C. 36–42.
12. Василенко В. А. Организационно-циклическая и структурно-функциональная модели развития организации / В. А. Василенко // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 56, Т. 1. – С. 100-107.
13. Коршунова Е. Д. Моделирование процесса адаптивного управления организационным развитием предприятия /           Е.Д. Коршунова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – № 2 – С. 34-39.
14. Крынская Л. И. Системный подход к построению модели развития регионов /                Л. И. Крынская // Культура народов Причерноморья. — 2004. — N55, Т.3. — C. 96–101.
15. Путятин Ю. А. Финансовые механизмы стратегического управления развитием предприятия / Ю. А. Путятин, А. И. Пушкарь,            А. Н.  Тридед. — Харьков: Основа, 1999. — 488 с.
16. Кучин Б. Л. Управление развитием экономических систем.: технологический прогресс, устойчивость / Б. Л. Кучин, Е. В. Якушева. – М.: Экономика, 1990.– 157 с.
17. Білодід І. Словник української мови /         І. Білодід, В. Винник // Т. 8. – К.:Вид-во «Наукова думка», 1977. – 927 с.
18. Фещур Р. В. Управління розвитком машинобудівних підприємств / Р. В. Фещук, В. Ю. Самуляк // Національний університет «Львівська політехніка». – 2008 — С. 100-109.
19. Константинов Ф. В. Философская энциклопедия. Т.4 «Наука–логики» — Сигети. /     Ф. В. Константинов. — М.: «Советская энциклопедия», 1967. — 592 с.
20. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Сталий розвиток. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток.
21. Юшкевич О. О. Систематизація поглядів до теорії розвитку підприємства як відкритої системи / О. О. Юшкевич // Вісник ЖТУ. Економічні науки. – № 2(56) — 2011. – С. 179-183.
22. Іванчук К. О. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії «розвиток підприємства» / К. О. Іванчук // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. – 2012. – С. 231-239.
23. Смирнов Э. А. Основы теории организации: / Э. А. Смирнов. Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 375 с.21.
  1. Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: /  Л. Д. Забродська Навч. посібник для студ. екон. спец. — Харків: Консул, 2004. — 208 с.
25. Артюхова І. В. Системоутворюючі чинники розвитку підприємства / І. В. Артюхова, Т. О. Літвіненко // Проблеми материальной культуры. Экономические науки. — С. 15-17.

26.Запасна Л. С. Економічна сутність розвитку підприємства / Л. С. Запасна. Онлайн бібліотека [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2011/iem/bashkevich/library/tez8.htm.

27. Фещур Р. В. Формування класифікаційний ознак розвитку підприємств / Р. В. Фещук, С. В. Шишковський // Національний університет «Львівська політехніка». — С. 70-71.
28. Співвідношення понять «розвиток», «прогрес», «регрес» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://daviscountydaycare.com/susplnij-progres-ta-problemi-suchasnost/67spvv.