Янченко Н.В., к.е.н., доцент,
Юрченко Л.В., студентка (ХНУБА)

Анотація.

Проаналізовано види безробіття, визначено причини її виникнення та фактори, які вплинули на це, а також розглянута проблема безробіття в Україні станом на теперішній час. Надані пропозиції щодо зменшення рівня безробіття в залежності від її виду.

Ключеві слова: безробіття, види безробіття, шляхи вирішення проблеми безробіття.

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Гальків Л.І. Втрати людського капіталу України: чинник безробіття /Л.І. Гальків // Економіка і регіони. – 2009. – №2. – С. 123 – 125.
2. Бабчук К.Л., к.і.н., Чорна Н.М. Проблема безробіття в Україні: шляхи та перспективи її вирішення. /Електронний ресурс/ http://intkonf.org/babchuk-kl-kin-chorna-nm-problema-bezrobittya-v-ukrayini-shlyahi-ta-perspektivi-yiyi-virishennya/.
3. Горда Ю.Ю. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення. /Електронний ресурс/ http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/ Economics/ 67665.doc.htm
4. Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання. - К: ГО “Молодіжна Альтернатива”, 2011, 64 с. /Електронний ресурс/ http://mail.lac. lviv.ua/doc/Kadrova_agentsiya_Stattya_molodizhne_bezrobittya.pdf.
5. Палагнюк К.М., наук. кер. Попадюк О.В. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення. /Електронний ресурс/ http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=34485
6. Піжук О.І. Прогнозування росту жіночого безробіття в умовах фінансово-економічної кризи на основі економетричних моделей / О.І. Піжук // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 40 – 43.
7. Федоренко В.Г. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи / В.Г. Федоренко // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 12 – 14.
8. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист / Е. Лібанова, О. Палій. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи". – 2004. – 491 с.
9. Статистичний щорічник України за 2010 р. / Під ред. М.В. Манрика – К. : Держкомстат України. – 2011. – 571 с.
10. Чорна Н.В. Професійне навчання безробітних як державно-соціальна послуга // Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – К. : Вид-во ІПК ДСЗУ. – 2005. – №1 – 60 с.