Черняєва Г.О., аспірант

(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України)

Анотація.

В статті представлено розрахунок інтегрального показника рівня формування й розвитку робітничих кадрів із застосуванням таксономічного аналізу. Кількісне значення інтегрального показника запропоновано оцінювати за шкалою Харрінгтону. Визначено рівень розвитку машинобудівної галузі Харківської області на основі виявлення обсягів виробництва продукції відповідної галузі, результати чого представлено із застосуванням інструментарію матричного аналізу. Подано характеристику відповідних квадрантів матриці, до яких потрапляє підприємство, що визначає пріоритетні напрями формування й розвитку робітничих кадрів. Розроблено рекомендації розв’язання проблем, пов’язаних з забезпеченням випереджувального розвитку професійно-технічної освіти на протязі життя.

Ключові слова: напрями формування й розвитку робітничих кадрів, рівень розвитку галузі, таксономічний аналіз, матричний аналіз, робітники, підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Верхоглядова Н. І. Управління розвитком людських ресурсів: Монографія. / Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, Н. А. Іванникова та ін. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – 317с.
  2. Гавкалова Н. Л. Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту персоналу : методологія та концепція формування: наукове видання / Н. Л. Гавкалова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2007. – 400 с.
  3. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с.
  4. Михайлова Л. І. Економічні основи формування людського капіталу в АПК / Л. І. Михайлова. – Суми : Вид. «Довкілля», 2003. – 326 с.
  5. Назарова Г. В. Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств: наукове видання / Г. В. Назарова, Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2006. – 240 с.
  6. Семикіна М. В. Інноваційна праця в конкурентному середовищі : загальна методологія, мотиваційні основи регулювання: монографія / М. В. Семикіна, Л. А. Коваль. – Кіровоград: «Степ», 2002. – 212 с.
  7. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа: Пер. с пол. – М. : Статистика, 1980. – 151 с.
  8. Басовский А.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 260 с.
  9. Сайт головного управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://www.kh.ukrstat.gov.ua/index.php/obsiah-realizovanoi-promyslovoi-produktsii-robit-posluh.
  10. Сайт Державного комітету стаистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/