Ромат Є.В., д.н. з держ.упр., професор,
островерх С.А., аспірант ( КНТЕУ)

Анотація.

На основі аналізу підходів до класифікації брендів товарів повсякденного попиту та практичного досвіду управління футбольними клубами як складними, багатофункціональними об’єктами, було обґрунтовано та запропоновано підходи до класифікації брендів професійних футбольних клубів. Класифікацію доповнено прикладами реальних підприємств-футбольних клубів України, Росії та Білорусі, що мають статус професійних, на основі системного дослідження футбольного господарства пострадянських країн та закордонного досвіду управління футбольними клубами із застосуванням бізнес-моделі.

Ключові слова: бренд футбольного клубу, брендинг, класифікація, підходи, ознаки, бренд-менеджмент, професійний футбол.

Повний текст:

PDF

Посилання:

 1. Аакер Д., Бренд-лидерство. Новая концепция брендинга / Дэвид А. Аакер, Эрик Йохимштайлер – М.: Издательский дом Гребенникова, 2003. – 380 с.
 2. Старов С. А. Управление брендами: учебник / С. А. Старов. – Высшая школа менеджмента СПбГУ. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,
 3. Ромат Є. В. Реклама. Підручник для вузів. 7-е вид. / Є. Ромат. – Питер – СПб.: 2008. – 512 с.
 4. Келлер, Кевин Лейн. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом, 2-е издание. Пер. с англ. /         К. К. Келлер. – М. – Издательский дом «Вильямс», 2005. – 704 с.
 5. Анн Бонтур, Жан-Марк Лейю. Омоложение бренда / А. Бонтур. – М.: Companion Group, 2011. - 320с.
 6. Черепанов В. Ю. Оценка стоимости бренда и товарного знака профессионального футбольного клуба: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук : спец. 08.00.10. «Финансы, денежное обращение и кредит» / В. Ю. Черепанов. –– Москва, 2011. –– 24 с.
 7. Эллвуд А. Основы брендинга: 100 приемов повышения ценности товарной марки / Айен Эллвуд. – пер. с англ. Т. Новиковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 336 с.
 8. Набиев Р.Г. Стратегия управления брендом современного предприятия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.: 2010.
 9. Перція В. Анатомія бренда / В. Перція,        Л. Мамлєєва – М. – Вершина. 2007. – 288 с.
 10. Штовба О. В. Класифікація товарних брендів. Економіка та менеджмент / О. В. Штовба. – Вісник Вінницького політехнічного інституту. – № 4. – 2005. – С. 25-33.
 11. Білан О. В. Застосування брендингу: переваги і недоліки / О. В. Білан. – Проблеми управління[Електронний ресурс]: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/.
 12. Воронина К. Больше, чем команда. «Эксперт Северо-Запад». - №43 (391)/ 3 ноября 2008[Електронний ресурс] Режим доступу: http:/www.expert.ru/printissues/nortwest/ 2008/43/brending.
 13. Островерх С. А. Етапи формування бренду футбольного клубу / С. А Островерх // Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 8 грудня 2010 р.): тези доп./ відповід. ред. А.А.Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2010. – 140 с.
 14. Кулешова Е. Именная капитализация футбола / Е. Климова. 04-01-2005[Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.companion.ua/Articles/Content/?Id=112&Callback=46.
 15. Григораш М. О., Підходи до розвитку брендів компанії // М. О. Григораш, О. В. Зозульов – Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Маркетинг. – 2010 [Електронний ресурс] : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 16. Поліщук Т. Економічна доцільність глобалізації бренду в сучасному бізнес-середовищі / Т. Поліщук // Наука молода. № 10. – 2008.С. 82-85.
 17. Островерх С.А. Бренд футбольного клубу в системі спортивного маркетингу // Вісник Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». - 2012. - № 06. – 197 с.