Остапюк Б.Я., здобувач (УкрДАЗТ)

Анотація.

В статті визначено, що основним інструментом формування ефективного кадрового потенціалу залізничного транспорту є стратегія управління персоналом. Виділення принципів, на яких повинна формуватися кадрова стратегія ПАТ УЗ, інструментарію її реалізації дозволило сформувати генеральну мету та завдання стратегії, розробити комплекс заходів щодо забезпечення якості трудового життя працівників залізничного транспорту.

Ключові слова: стратегія управління персоналом, кадрова політика, якість трудового життя,  ефективний розвиток залізничного транспорту.

Повний текст:

PDF

Посилання:

  1. Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом в умовах ринкової економіки: монографія / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 248с.
  2. Граждан О.Б. Сучасний погляд на стратегічне управління персоналом організації [Електронний ресурс] / О.Б. Граждан  – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/4827
  3. Донець Л. Формування кадрової стратегії в загальній системі управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / Л.Донець, Т. Лиходєєва //Науковий вісник. - 2014. - № 1. - С. 45-55. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpdf
  4. Калініченко Л.Л. Методологічні аспекти управління персоналом підприємств залізничного транспорту в умовах трансформаційних процесів галузі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 /КалініченкоЛ. Л. ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х., 2013. - 37 с.
  5. Клейнер Г. Кадровая стратегия предприятия систематизация и основные варианты / Г. Клейнер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kleiner.ru/arpab/kadrstr.html
  6. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку: монографія / В.П.Антонюк, О.І.  Амоша, Л.Г. Мельцер та ін. / Наук. ред.. В.П.Антонюк –  Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2011 – 308с.
  7. Романюк Л.М. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом / Л.М. Романюк // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010.- Вип.17. – С.210-218
  8. Стрехова С.В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізм та інструменти реалізації / С.В. Стрехова // Економічний часопис-ХХІ: Економіка та управління підприємством. – 2012. - №3-4. – С. 66-70
  9. Краснова Н. Разработка стратегии управления персоналом [Електронний ресурс] / Н. Краснова – Режим доступу:  http://krasnova.su/about/
  10. Киселева М.Н. Практические инструменты повышения вовлеченности персонала в организации [Електронний ресурс] / М.Н. Киселева  – Режим доступу: http://intservis.ru/article/index.php?dir=21&id=176