Нескородєв С.М., к.е.н., доцент ( ХНУ ім. В.Н. Каразіна),
Грачова О.О., магістр (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Анотація.

На основі узагальнення підходів до визначення поняття «фінансовий ризик» в статті уточнено економічну сутність категорії «управління фінансовими ризиками підприємства» з позиції процесного підходу, що враховує тактичні та стратегічні управлінські аспекти. Наведено та систематизовано основні види та джерела виникнення фінансового ризику підприємства та на їх основі запропоновано методи нейтралізації фінансових ризиків підприємства.

Ключові слова: фінансові ризики, управління фінансовими ризиками підприємства, нейтралізація фінансових ризиків підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання:

 1. Глущенко В.В. Финансовые риски в условиях глобализации // Финансы и кредит. – 2006. – №19. – С. 19–25.
 2. Вітлінський В.В. Моделі оцінки ризику неплатежу операцій фінансового лізингу [Текст] / В.В. Вітлінський , Є.Б. Долинська // Фінанси України. - 2005. - №6. - С. 62-68.
 3. Дядюк М.А. Особливості економічного ризику підприємств торгівлі в сучасних умовах та його систематизація // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. - № 6 (37). – С. 199-203.
 4. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. – М. : Дело, 2003. – 360 с.
 5. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 485 с.
 6. Кричевский М.Л. Финансовые риски [Текст] : учеб. пособие / М. Л. Кричевский. - 2-е изд. - М. : КНОРУС, 2013. - 248 с.
 7. Лукасевич І. Принципи управління фінансовим ризиком / І. Лукасевич // Промисловий маркетинг. - 2009. - № 5. - С.38-41
 8. Вяткин В.Н. Управление риском в рыночной экономике / В.Н. Вяткин. – М.: Экономика, 2002. – 195 с.
 9. Эллиотт Майкл У. Основы финансирования риска / Майкл У. Эллиотт; пер. с англ. и науч. ред. И. Б. Котлобовского. – М.: Инфра-М, 2007. – 136 с.
 10.  Черданцева І.Г. Управління ризиками в підприємницькій діяльності [Текст]: навч.-метод. комплекс / [уклад.: І.Г. Черданцева, В.І. Гончар]; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 64 с.
 11. Момот Т.В. Фінансовий менеджмент / Т.В. Момот – К. : ЦУЛ, 2011. –712 с.
 12. Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебн. курс / И.А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Эльга Ника Центр, 2005. – 653 с.
 13. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 157 с.
 14. Яришенко О.Н. Управління фінансовими ризиками на підприємствах [Текст] / О.Н. Яришко, Є.М. Ткаченко // Економічний аналіз. - 2011. - №9 ч.3. - С. 361-365.15.
 15. Шпандарук В.О. Вдосконалення управління ризиками підприємств на засадах реалізації превентивних заходів [Текст] / В.О. Шпандарук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2010. - №3, Т.1. - С. 241-244 
 16. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент [Текст] : учебник / А.Н. Фомичев . - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. - 376 с