Уткіна Ю.М., к.е.н., доцент,
Хиленко О., магістр (УкрДАЗТ)

Анотація.

У статті розглянуто підходи до реалізації процесу бізнес-планування інвестиційних проектів на промислових підприємствах в сучасних умовах господарювання. Визначено, що процес бізнес-планування інвестиційної діяльності на промислових підприємствах спрямовано на розробку системи планів і планових показників із забезпечення підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому. Доведено, що подолання виявлених проблем у забезпеченні ефективності інвестиційної діяльності промислових підприємств можливо за рахунок реалізації організаційно-економічного підходу до процесу бізнес-планування на підприємстві та визначення єдиного комплексного процесу розробки бізнес-планів інвестиційних проектів.

Ключові слова: промислове підприємство, інвестиційна діяльність, інвестиційний проект, бізнес-планування, організаційно-економічний механізм.

Повний текст:

PDF

Посилання:

1. Бланк, И.А. Инвестиционный менеджмент [Текст]: учебник / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2007. – 448 с.
2. Боярко, І.М. Інвестиційний аналіз [Текст]: навчальний посібник / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
3. Вовчак, О.Д. Інвестування [Текст]: навчальний посібник. / О.Д. Вовчак. – Львів: «Новий Світ-2000», 2008. – 544 с.
4. Грицай, Т.Л. Інвестиційний проект як економічна категорія [Текст] / Т.Л. Грицай // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – №18. – С. 272-277.
5. Козловський, В.О. Бізнес-планування [Текст]: навчальний посібник / В.О. Козловський, О.Й. Лесько. – 2-е вид., доп. та перероб. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2008. – 241 с.
6. Македон, В.В. Бізнес-планування [Текст]: навчальний посібник / В.В. Македон. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 236 с.
7. Пашута, М. Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької діяльності [Текст] / М. Пашута // Персонал. – 2006. – №10. – С. 66-74.
8. Сергійчук, С.І. Адаптація бізнес-планування до умов світової глобалізації при формуванні й розвитку малого бізнесу [Електронний ресурс] / С.І. Сергійчук. – Режим доступу: http://consult-center.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%98.pdf
9. Станівчук, Д.В. Особливості складання бізнес-плану в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Д.В. Станівчук. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NND_2011/Economics/10_81583.doc.htm
10. Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст]: навчальний посібник / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – 3-тє вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.
11. Тищенко, А.Ю. Процедура розроблення інвестиційного бізнес-плану як поточної складової інвестиційної політики підприємства [Текст] / А.Ю. Тищенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – №2 (156). – С. 306-311.
12. Хобта, В.М. Управління інвестиціями [Текст]: навчальний посібник / В.М. Хобта. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 448 с.
13. Череп, А.В. Необхідність бізнес-планування [Електронний ресурс] / А.В. Череп, О.А. Лисенко. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_6_1/119-122.pdf