Якименко Н.В., д.е.н., професор,
Федорова В., магістр (ХТЕІ КНТЕУ)
 

Анотація.

Вивчено теоретичні підходи і засади  класифікації конкурентних переваг, у тому числі торговельних підприємств. Визначено, що можливість підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства визначається наявністю стійких конкурентних переваг. У взаємовідносинах торговельного підприємства зі споживачем потрібно активно застосовувати «маркетинг взаємовідносин», який спрямований на формування та підтримку довгострокових зв'язків, що задовольняють споживачів. Маркетинг взаємовідносин  орієнтований на довгострокову співпрацю і має на меті надання споживачам довгострокових цінностей.

Ключові слова: конкурентна перевага, конкурентоспроможність, лояльність, маркетинг, класифікація.

Повний текст:

PDF

Посилання:

1    Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса / В. М. Горбатов. – Х. : ИНЖЕК,  2006. – 591 с.
2.  Гринько Т. В. Механізм формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках: монографія / Т. В. Гринько. – Кривий Ріг : Видавничий Дім, 2005. – 322 с.
3.            Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоспособности предприятия: монография / В.Л. Дикань. – Х.:Основа, 1995. – 160 с.
4.   Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики : монографія / [Кузьмін О.Є., Долішній М.І., Булеєв І.П., Шинкаренко В.Г. та ін.]. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2006. – 248 с.
5.            Максимов В.В. Обґрунтування стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства / В.В. Максимов, Я.В. Бурко // Вісник Східноукраїнськоо національного університету ім. В. Даля. – 2009.- № 9(139). – С. 69-77.
6. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Азоев Г.Л., Челенков А.П. – М.: ОАО “Типография “НОВОСТИ”. – 2000. – 255 с.
7. Войчак А. В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / Войчак А. В., Камишніков Р. В. // Маркетинг в Україні. – 2005. – №2 (30). – С. 50–53.