Пустовгар С.А., викладач (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Анотація.

В статті систематизовано методичні підходи до діагностики неплатоспроможності підприємств за ключовими класифікаційними критеріями: спрямованістю, комплексністю та інструментарієм діагностики. На основі якісної оцінки закордонних та вітчизняних методик діагностики визначено їх переваги та недоліки, виявлено клас моделей, що є найбільш прийнятними для діагностики неплатоспроможності вітчизняних підприємств, та надано рекомендації щодо подальших досліджень в даному напрямку.

Ключові слова: неплатоспроможність підприємства, банкрутство підприємства, діагностика неплатоспроможності підприємства, методи діагностики неплатоспроможності підприємства, фінансовий потенціал підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання:

 1. Матвійчук А. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорії нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу / А. Матвійчук // Вісник НАН України. – 2010. - №9. – С. 24-46.
 2. Панасенко О. Моделі оцінки і аналізу схильності підприємства до банкрутства: автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. ек. наук // О. В. Панасенко. – Х.: 2007, 22 с.
 3. Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства / О. Терещенко // Економіка України. –  2003.– № 8.– С. 38-44.
 4. ШереметА. Финансы предприятий: учебник / А. Шеремет, Р. Сайфулін. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 343 с.
 5. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління: монографія / Клебанова Т. С., Бондар О. М., Раєвнева О. В. та ін.; за ред. О. В. Мозенкова. – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 271 с.
 6. Ковда Н. Методичні аспекти оцінки фінансових потоків підприємства / Н. Ковда // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2010. – №40. – С. 47-59.
 7. Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки: Наказ  Міністерства фінансів України від 14.02.2006 р. №170 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .
 8. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. №14 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  .
 9. Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності: Наказ Міністерства економіки України від 20.09.2007 р. №314 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua. .
 10. Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.98 р. №22 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
 11. Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Наказ  Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. №81 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.
 12. Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 26.01.2001 р. №49/121,49/121 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  zakon.rada.gov.ua.