Омельченко Л.С., к.е.н., доцент,
Піскульова І.В., аспірант (ДВНЗ «ПДТУ»)

Анотація.

У статті розглянуто способи фінансування оборотних активів промислових підприємств з урахуванням вітчизняних та міжнародних тенденцій. Авторами систематизований і доповнений список джерел фінансування оборотної складової майнових комплексів підприємств. Проведено аналіз договорів поруки та комісії, представлений механізм здійснення факторингових, форфейтингових та толінгових операцій у рамках ринкових умов та останніх змін законодавчої бази.

Ключові слова: оборотні активи, порука, договір комісії, факторинг, форфейтинг, толінг.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання:

1.Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Г.Г. Кірейцев. - К.: ЦУЛ, 2002.- 496 с.
2.Цивільний кодекс України  від 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
3.Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
4.Посреднические операции: налогообложение и учёт [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/2893
5.Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000року № 2121-III [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
6. Сайт национальной комиссии по государственному регулированию в сфере рынков финансовых услуг http://nfp.gov.ua
7. Галкіна А.С. Модель розвитку факторингових та форфейтингових операцій комерційного банку / А.С. Галкіна // Финансы, учёт, банки. - 2007. - № 13. - С.60-71
8.Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
9.Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
10.Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм» від 7 червня 2012 року № 4915-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4915-17
11.Партин Г.О. Толінг як форма залучення обігового капіталу / Г.О. Партин, О.А. Горбач // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011.- № 21.7. - С.243-248.