Каличева Н.Є., к.е.н., доцент,
Маслова В.О., к.е.н., доцент  (УкрДАЗТ)

Анотація.

У статті розкрито основні напрями застосування логістичних підходів, спрямованих на застосування принципів раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Зазначені основні недоліки потокового методу організації виробництва. Розглянуто особливості функціонування підприємств масового, серійного та індивідуального типів виробництва при організації їх діяльності, з урахуванням особливостей потокового методу організації виробництва та застосування логістичних підходів.

Ключові слова: підприємство, організація, виробництво, логістика, потік, система.

Повний текст:

PDF

Посилання: 

1. Гриньова В. Організація виробництва: навчальний посібник/   В. Гриньова, М. Салун. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. - 550 с.
2. Єгупов Ю. Організація виробництва на промисловому підприємстві: навчальний посібник / Ю. Єгупов. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 488 с.
3. Система адаптации и организации сборочного производства: монография /                  В.Н. Гончаров, А.М. Зинченко, С.В. Автономов, Н.В. Зинченко. — Луганск: Книжковий світ, 2002. — 136 с.
4.  Организация производства:  учеб. Для вузов /  [О.Г. Туровец, В.Н. Попов, В.Б. Радионов и др.]; Под ред. О. Г. Турова. — М.: экономика и финансы, 2000. — 452 с.
5. Фатхутдинов Р.Л. Организация производства: учеб. / Р. Л. Фатхутдинов. — М.: Инфра-М, 2000. — 480 с.
6. Неймарк  Ю. И. Динамические  системы  и управляемые  процессы  /  Неймарк Ю. И. — М.:  Наука, 1978. — 336 с.
7. Фролова Л. В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти: монографія / Л.В. Фролова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 161 с.
8. Крикавський  Є.В. Логістика. Основи теорії: підручник/  Є.В. Крикавський. – 2-е  вид., доп. і переробл. – Львів: Національний  університет «Львівська  політехніка»,»Інтелект-Захід»,  Львів, 2006. – 456 с.
9. Ларіна Р.Р. Логістика: навчальний посібник/ Р.Р. Ларіна. – Д.: ВІК, 2005. – 335 с.
10. Дикань В.Л. Організація виробництва: підручник/ В.Л. Дикань, В.О. Маслова. – Х.: УкрдАЗТ, 2013. – 422 с.
11. Горин М.П. Просторові фактори розвитку територіально-виробничих систем / М.П. Горин // Регіональна економіка: наук.8практ. журн. – Л. : Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2007. –№ 2 (44). – С. 49–58.
12. Кириченко Д.О. Інструменти вдосконалення виробництва на підприємствах машинобудування / Д.О. Кириченко // Х.: ІНЖЕК,Проблеми економіки № 4, 2010. – С. 92-97.