Дикань О.В., к.е.н., доцент (УкрДАЗТ)

Анотація.

Встановлено, що в умовах реалізації європейського вектору інтеграції українська промисловість через високу енергомісткість виробництв, зношені основні фонди, застарівші технології та низьку якість промислової продукції не зможе конкурувати з високотехнологічними європейськими товарами. Вивчено основні тенденції функціонування промислового комплексу України та виділено негативні риси, що унеможливлюють його подальший розвиток та знижують конкурентні позиції. Досліджено досвід європейських промислових підприємств в підтримці розвитку власних виробництв і зростанні рівня конкурентоспроможності власної промислової продукції та на цій основі виділено комплекс заходів, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості в умовах євроінтеграції.

Ключові слова: промисловість, конкурентоспроможність, засади промислової могутності, європейський досвід, комплекс заходів.

Повний текст:

PDF

Посилання:

 1. Амоша О. И. Промышленная политика Украины: концептуальные ориентиры на среднесрочную перспективу / Амоша О. И. , Вишневський В. П., Збаразька Л. О. // Экономика Украины. – 2009. № 12. – С. 4-13.
 2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В.М. Геєця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с.
 3. Жалило Я. А. Структурные трансформации промышленности Украины в период финансово-экономического кризиса / Я. А. Жалило,  Д. С. Покрышка // Вісн. Інст-ту екон. і прогн-ня. 2010. С. 29-33.
 4. Данилишин Б.М. Феноменальні альтернативи економічного зростання України: монографія / Б.М. Данилишин, В.В. Микитенко. – У 2 т. – Т.1. – К.: РВПС України НАН України, ЗАТ «Нічлава». – 2008. – 336с.
 5. Дикань В.Л. Розвиток промислового потенціалу українських підприємств / В.Л.Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – №46. – С. 136-142.
 6. Малащук Д. В. Конкурентоспроможність машинобудівного комплексу України в умовах глобалізації світових ринків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Д. В. Малащук; Укр. акад. зовніш. торгівлі. – К., 2005. – 24 с.
 7. Офіційний сайт державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 8. Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України / [Павлюк А.П., Покришка Д.С., Белінська Я.В. та ін.]. – К.: НІСД, 2013. – 48с.
 9. Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі. – К.: НІСД, 2013. – 65 с.
 10. Промислова політика: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України. – К., 2009. – 115 с.
 11. Інноваційний розвиток промисловості як складова трансформації економіки України. – К.: НІСД, 2013. – 71 с.
 12. Окландер М.А. Контуры экономической логистики. – К.: Наук. думка, 2008. – 176 с.
 13. Дроздова А.О.  Світовий досвід професійного навчання і розвитку персоналу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.masters.donntu.edu.ua/2013/iem/drosdova/library/article1.htm. - Назва з екрана.
 14. Стойко І. Вплив культури на розвиток корпорацій (на прикладі корпорацій США, Японії, країн Західної Європи) /І. Стойко, В. Гецько // Соціально-економічні проблеми і держава. 2010. - №1(3). – С. 109-118.
 15. Сухоруков А.І. Інституційні засади розвитку інвестиційної діяльності у промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.sfs.gov.ua/analitichni-materiali/statti/153444.html. - Назва з екрана.