Чередниченко О.Ю.,  к.е.н., (УкрДАЗТ),
Чередниченко А.О., аспірант (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова)

Анотація.

В статті розглядаються питання щодо розробки та впровадження заходів з протидії несанкціонованим втручанням в діяльність залізниці, визначена роль та місце залізниці в загальнодержавній системі захисту залізничного транспорту. Встановлюються причини несанкціонованих втручань, заходи із охорони інфраструктури, їх економічна доцільність. Напрацьовані рекомендації щодо  вирішення вказаних проблем на етапі  реформування залізничної галузі.

Ключові слова: залізничний транспорт, несанкціоновані втручання, економічна безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання:

 1. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення [Текст]  : монографія / Г.В. Козаченко,                          В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 203 с.
 2. Ареф'єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств [Текст]: монографія /                  О. В. Ареф'єва, Т. Б. Кузенко; Європ. ун-т. - К., 2004. - 169 c.
 3. Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст]: навч. посібник. / В.Л. Дикань, І.В. Воловельська, О.В. Маковоз – Харків: УкрДАЗТ, 2011.-266с.
 4. Ковалев Д.И. Экономическая безопасность предприятия / Д.И. Ковалев, Т.Г. Сухорукова // Экономика Украины. – 1998. - № 10. – С. 48 -51.
 5. Плєтнікова І. Л. Визначення рівня і за безпечення економічної безпеки залізниці: автореф. дис. кандидат економічних наук: 08.07.04 /                    І. Л. Плєтнікова; Харківська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2001. – 19 с.
 6. Тимофєєва Т.О. Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Т.О. Тимофєєва ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009. — 20 с.
 7. Прес-служба державної адміністрації залізничного транспорту «Кількість незаконних втручань у роботу залізничного транспорту збільшилася майже на 140 %» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua
 8.  «Про мобілізаційну готовність»: Закон України №3543-ХІІ ВР // Відомості Верховної Ради України. [Електронний ресурс] //  Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 9. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/
 10. Про об'єкти підвищеної небезпеки: Закон України ВР [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 651-р “Про схвалення Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту” [Електронний ресурс] // Режим доступу :http:// www.zakon1.rada.gov.ua.
 12. «Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони в мирний час» №653 від 09.10. 2006р.  [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 13. «Укрзализныця» оценила ущерб от взрывов на железной дороге в 1,2 млрд. гривен [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://comments.ua/ Газета «Магистраль», №57 (1943), 23-29 липня 2014р.