Федорко І.П., здобувач (УкрДАЗТ)

Анотація.

Доведено, що нині на державному та галузевому рівнях мають бути надані можливості та усунені перепони для формування інтегрованої транспортно-логістичної системи. Встановлено доцільність застосування принципів логістики та розробки концепції створення системи інтегрованих транспортно-логістичних центрів на базі інфраструктури залізничного транспорту. Інтегровані транспортно-логістичні центри є функціональними елементами логістичної системи транспортного вузла, будучи однією з ланок логістичного ланцюга з доставки вантажів між постачальником і споживачем. Головне завдання інтегрованого транспортно-логістичного центру - розширення наданого комплексу транспортно-логістичних послуг і зниження їх вартості за рахунок концентрації в єдиному центрі, а також інтеграції різних видів логістичного сервісу на основі створення спільних підприємств на корпоративній основі.

Ключові слова: логістика, транспортно-логістичний центр, інтеграція, залізничний транспорт, принцип.

Повний текст:

PDF

Посилання:

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення транспортної стратегії України на період до 2020 року» від 20 жовтня 2010 року № 2174 – р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80. – Назва з екрану.
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту» від 27 грудня 2006 року № 651 – р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-2006-%D1%80. – Назва з екрану.
 3. Базилюк  А. В. Ключові аспекти управління якістю пасажирських перевезень /         А. В. Базилюк, І. О. Хоменко // Вісник Національного транспортного університету. – 2008. – № 17 (1). – С. 12-17.
 4. Криворучко О. М. Гармонизация системы управления предприятием на основе менеджмента качества / О. М. Криворучко,                В. Г. Шинкаренко // Економіка транспортного комплексу : збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2010. – Вип. 15. – С. 7–21.
 5. Кучерук Г. Ю. Методологічні основи стратегічного управління якістю транспортних послуг: становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку : колективна монографія / Г. Ю. Кучерук,               О. М. Вовк / під ред. д.е.н, проф. О. О. Непочатенко (2 частина) – Умань : Сочинський, 2012. – – Ч. 2. ج 264-268.
 6. Вінников В. В. Економічні та регіональні аспекти логістики й проблеми формування логістичних транспортно-розподільчих систем / В. В. Вінников // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – Одеса: ОДЕУ, 2005. – С. 70-75.
 7. Дикань В. Л. Становление и развитие транспортной системы путем создания торгово-транспортной сети «DOOR-TO-DOOR» / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2007. - № 18. – С. 68 - 70.
 8. Логистические транспортно-грузовые системы: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Апатцев В. И., Лёвин С. Б., Николашин В. М. и др]; под ред. В. М. Николашина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 304 с.
 9. Омельченко О. Д. Створення логістичної системи керування вантажопотоками на залізничному транспорті / О. Д. Омельченко,          С. О. Артемчук // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». - 2007. - Вип. 12 – С. 141-145.
 10. Якименко Н.В. Логістичні центри як організаційна основа нових форм взаємодії / Н.В. Якименко // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. - № 23. – С.158-160.
 11. Михеева Т.И. Управление транспортными потоками. Учет ДТП /                      Т.И. Михеева. -  Самара : Самар. гос. техн. ун-т, 2006. 125 с.
 12. Кошевой П .А. Интегрированные группы: основне понятия и практика применения в современных транспортних системах [Электронный ресурс] / П.А. Кошевой // Интернет-журнал "Науковедение". – 2011. - № 4. Режим доступу: http://www.naukovedenie.ru.