Стадник Г.В., к.е.н., професор (ХНУМГ імені О.М. Бекетова),

Новіков А.О., начальник управління транспортної інфраструктури і зв'язку

 (Харківська обласна державна адміністрація)

Анотація.

Статтю присвячено обґрунтуванню запропонованого методичного підходу до оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки транспортної галузі на основі реалізації методу таксономії через систему часткових індикаторів, визначенню значущих факторів, що здійснювали вплив на інтегральний індикатор її стану, та виявленню резервів щодо його поліпшення в регіональному розрізі.

Ключові слова: транспортна галузь, фінансово-економічна безпека, регіони України.

Повний текст:

PDF

Посилання:

1. Горошкова Л.А. Аналіз детермінант економічної безпеки галузей національного господарства / Л.А. Горошкова // Економічний вісник університету. Економічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. – 2012. – Вип. 19. – С. 113–129.
2. Медвідь М. М. Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / М. М. Медвідь. – Полтава, 2008. – 20 с.
3. Моделювання економічної безпеки: монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова,                О.І. Черняк. – X.: ІНЖЕК, 2006. – 240 с.
4. Медведєва І. Б.  Діагностування безпеки промислового підприємства у трирівненвій системі фінансових відносин : монографія /                           І. Б. Медведєва, М. Ю. Погосова. – X.: ХНЕУ, 2011. – 264 с.
5. Дюженкова Н. В. Современные подходы к формированию региональной системы управления экономической безопасностью: монографія / Н. В. Дюженкова. – М.: Машиностроение-1, 2003. – 172 с.
6. Карпінський Б. А. Методологія формування інтегрального індикатора збалансованості фінансової системи України в контексті фінансової безпеки / Б. А. Карпінський // Економічний простір. – 2008. – № 11. – С. 147–162.
7. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави : теорія, методологія, практика: монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2003. – 368 с
8.  Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку/ О.С.Власюк; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. –48с.
9. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія /            Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. – Львів: Видавництво, 2012. –386 с.
10. Дулеба Н.В. Методичні основи визначення рівня економічної безпеки автотранспортного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Н.В. Дулеба ; Нац. трансп. ун –т. – К., 2010. – 20 с.