Друк

Озерська Г.В., к.е.н., доцент (ХНУРЕ)

Анотація.

У статті розглянуто підходи до удосконалення транспортно-логістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень. Визначено, що комплексне надання транспортно-логістичних послуг в рамках розбудови логістичної інфраструктури країни та інтеграції у європейський простір є одним із найбільш пріоритетних напрямків вдосконалення системи транспортно-логістичного сервісу вітчизняних підприємств при обслуговуванні міжнародних вантажних перевезень. Процес загострення конкуренції на ринку міжнародних транспортних послуг вимагає нових підходів до розвитку транспортних відносин, створенню нових технологій, підвищення якості послуг. Сучасний розвиток ринку транспортних послуг, особливо європейських, показав, що при формуванні міжнародних транспортно-термінальних систем вантажних перевезень логістичні центри стають базовими елементами управління товарними потоками. Доведено, що при комбінації автомобільного з залізничним транспортом (що найбільш активно використовується в Україні для здійснення мультимодальних перевезень), логістичні центри є найбільш вигідним пунктом їх взаємодії.

Ключові слова: логістика, транспортування, транспортно-логістичне обслуговування, логістичні центри, транспортно-логістичні послуги.

Повний текст:

PDF

Посилання:

1. Алесинская T.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления [Текст]: учеб. пос. / T.В. Алесинская. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 121 с.
2. Бауэрсокс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок [Текст] /           Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 640 с.
3. Бездольна Л.М. Обґрунтування ознак регіональних логістичних систем та їх класифікація [Eлектронний ресурс] / Л.М. Бездольна // Збірник наукових праць ЛНТУ.–Вип. 5(20). – Ч. 1. – Луцьк, 2008. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_etei/2008_5_1/zbirnuk_ETEI_08_1_43.pdf
4. Васильців Н.М. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики [Текст] / Н.М. Васильців // Вісник національного університету «Львівська політехніка», 2010. – №669. – С. 267-274.
5. Гаджинский A.M. Основы логистики [Текст]: учеб. пос. / А.М. Гаджинский. – М., 1995. – 122 с.
6. Кальченко А.Г. Логістика [Текст]: навч. посібник / А.Г. Кальченко, В.В. Кривещенко. – 2-ге вид.– К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
7. Крикавський Є. Логістика. Для економістів [Текст]: підруч. / Є. Крикавський. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.
8. Крикавський Є. Логістичне управління [Текст]: підруч. / Є. Крикавський. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684с
9. Ларіна Р.Р. Формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем [Текст]: монографія / Р. Р. Ларіна – Донецьк: Норд-Прес, 2005. – 284 с.
10. Неруш Ю.М. Коммерческая логістика [Текст]: учеб. / Ю.М. Неруш. –М.: ЮНИТИ, 1997. – 270 с.
11. Паламарчук О. Створення логістичних центрів в Україні вирішить 5 найважливіших проблем країни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://l2b.ua/news/15857/ua-ua/
12. Плахута Г.А. Логістичний аутсорсинг: переваги та недоліки застосування [Текст] /             Г.А. Плахута // Вісник СНУ ім. В.Даля. – 2010. – №11/158. – С. 12-16.
13. Свиридко С.В. Логістика: сучасні світові тенденції розвитку [Текст] / С.В. Свиридко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2009. – №1. Ч. 1. – С. 452-456.