Новіков Д.А., асистент (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова)

Анотація.

Статтю присвячено обґрунтуванню факторів, що впливають на результати економічної діяльності регіонів України, на основі побудови і аналізу економіко-математичної моделі, що відбиває ступінь впливу показників-факторів трудового потенціалу регіонів на узагальнюючий показник – валовий регіональний продукт промислових регіонів України.

Ключові слова: трудовий потенціал; промислові регіони України; результативний показник економічної діяльності регіону; показники-фактори трудового потенціалу; соціально-економічний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання :

1. Бажан І. І. Трудовий потенціал України : формування та використання : монографія /                І. І. Бажан. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 144 с.
2. Верхоглядова Н. І. Управління розвитком людських ресурсів : монографія /                             Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, Н. А. Іванникова. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – 317 с.
3. Горох В. В. Трудовой потенциал, человеческий капитал – критерии оценки, факторы влияния, принципы управления / В. В. Горох, Т. В. Решетило, П. В. Тархов, И. И. Шевелев // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2004. – № 3 – 4 (13–14). – С. 215 – 228.
4. Джаін І. О. Оцінка трудового потенціалу : монографія / І. О. Джаін. – Суми : ІТЛ «Університетська книга», 2002. – 250 с.
5. Пітюлич М. І. Трудовий потенціал регіону : стратегія розвитку і функціонування : монографія / М. І. Пітюлич, М. І. Бібен,                  В. В. Мікловда. – Ужгород : Карпати, 1996. – 139 с.
6. Пономаренко В. С. Управління трудовим потенціалом : монографія / В. С. Пономаренко,              В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2006. – 348 с.
7. Регіони України 2013. Статистичний збірник / За ред. О. Г Осауленка, ч. 1. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2013. – 312 с.
8. Регіони України 2013. Статистичний збірник / За ред. О. Г Осауленка, ч. 2. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2013. – 804 с.