Дикань В.В., д.е.н., професор (УкрДАЗТ)

Анотація.

Відправною точкою при розробці стратегії державного регулювання повинна стати науково обґрунтована і детально описана концепція. Враховуючи теоретичні основи промислово-логістичної інтеграції підприємств промисловості та значення її в процесі забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного промислового виробництва як основи соціально-економічного розвитку в Україні, головною метою стратегії слід вважати формування промислово-логістичної системи як базису для створення високотехнологічної, наукомісткої, ефективної та конкурентоспроможної за європейськими стандартами промисловості.  Визначено заходи державного регулювання формування та функціонування промислово-логістичної системи, які оформлено у відповідну стратегію. Розроблено етапність реалізації стратегії.

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, державне регулювання, промислово-логістична система. 

Повний текст:

PDF

Посилання:

1 Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: искусстворазработки и реализациистратегии: пер. с англ. / А.А. Томпсон,А.Дж. Стрикленд.– М.: Банки и биржи, 1998. – 576с.
2 Дикань В.Л. Стратегічне управління / навч. посіб./ В.Л.Дикань, В.О.Зубенко,    О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.
3 Тренев Н.Н. Стратегическоеуправление: Учебноепособие для вузов. - М.: ПРИОР, 2002. - 288 с.
4 Тарануха Ю.В. Конкуренция  и конкурентныестратегии (в структурно-логических схемах): учебн.-метод. пособие / Ю. В. Тарануха. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2008. – 272 с.
5 Cтратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізацій них викликів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/ – Назва з екрана.
6 Саллі В.І. Стратегічне управління виробництвом конкурентоспроможної продукції машинобудування: монографія / В.І. Саллі,         О.А. Паршина. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 231 с.
7 Никитаева А.Ю. Управлениевзаимодействиемгосударства и бизнеса в экономическойсистемерегиона: методология, теория, механизмы: автореф. дис.  на соисканиеучен. степени д-ра. экон. наук: спец. 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах (экономические науки)» /                        А.Ю. Никитаева. – Ростов-на-Дону, 2008. – 50 с.
8 Концепція Державної цільової науково-технічної програми розвитку машинобудування на 2012 - 2017 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/ .– Назва з екрана.
9 Дикань В.Л. Роль государства в созданииусловийвозрожденияпромышленногопотенциалаУкраины / В.Л. Дикань // Вісн. економіки трансп. і пром-сті: зб. наук.-практ. ст. / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2012. –№ 40. – С. 13-17.
10 Юрина А.А. О стратегиигосударственногоуправления и о государственномстратегическомуправлении: от теории к практикестратегическогоуправления [Электронный ресурс] / А.А. Юрина. – Режим доступа: http://www.odn2.ru/index.php/doklady/78-o-strategii-gosudarstvennogo-upravleniya-i-o-gosudarstvennom-strategicheskom-upravlenii-ot-teorii-k-praktike-strategicheskogo-upravleniya. - Загл. с экрана.
11 Дикань В.В. Сущностьпромышленно-логистическойинтеграции / В.В. Дикань // Соврем.науч. вестн. – 2013. – № 19(158). – С. 73-78.