Дикань В.Л., д.е.н., професор (УкрДАЗТ)

Анотація.

У статті визначено, що ключовим фактором трансформаційних процесів світової економіки є її логістична інтеграція, а подальше позиціонування України на світовому ринку залежить від сформованого механізму розвитку економіки країни як єдиної інтегрованої логістичної структури. Досліджено стан та виявлено проблеми фундаменту бюджетоутворюючих галузей економіки України - її машинобудівного комплексу. Розроблено механізм відновлення машинобудівного комплексу України, в основі якого закладено формування регіональних міжгалузевих інтеграційних структур. Така структура за рахунок розвитку інтеграційних зв'язків дозволить посилити кооперацію машинобудівних підприємств, зформувати високопродуктивні технології виробництва і переробки сировини, поглибити спеціалізацію підприємств, підвищити техніко-технологічний рівень національних промислових підприємств, оптимізувати транспортні роботи, тим самим запустити механізм реанімації промислового потенціалу країни.

Ключові слова: машинобудівний комплекс, промисловість, логістична інтеграція, міжгалузеві інтеграційні структури, механізм відновлення.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання:

 1. Обновленный госбюджет Украины основан на прогнозе падения ВВП в 2014 г. на 6% при инфляции 19,5% [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://interfax.com.ua/news/ - Название с экрана.
 2. Валовой внешний долг Украины в I полугодии 2014 г. сократился на 3,7% - до 136,8 млрд долл., - НБУ [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.rbcua.com/rus/valovoy-vneshniy-dolg-ukrainy-v-i-polugodii-2014-g-sokratilsy- Название с экрана.
 3. Балабанова Н.В. Конкуренто-спроможність продукції машинобудівельного комплексу України / Н.В. Балабанова // Вісник маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2013. – Вип.5. – С 21-27
 4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В.М. Геєця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с.
 5. Жалило Я.А. Структурные трансфо-рмации промышленности Украины в период финансово-экономического кризиса /  Я. А. Жалило, Д. С. Покрышка // Вісн. Інст-ту екон. і прогн-ня. – 2010. – С. 29-33.
 6. Кіндзерський Ю. Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні / Ю. Кіндзерський // Економіст. – 2012. -№8 - С. 15-22.
 7. Паршина О.А. Управління конкуренто-спроможністю машинобудівної продукції: монографія / О.А.Паршина. – Дніпропетровськ: Національний  гірничий університет, 2008. – 280 с.
 8. Савченко С.М. Конкурентоспроможність українського машинобудівельного комплексу на зовнішніх та внутрішніх ринках [Електронний ресурс] /С.М. Савченко – Режим доступу: - http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/288/277
 9. Черномазюк А.Г. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного машинобудування та його ресурсні детермінанти / А.Г. Черномазюк,                  В.В. Стадник // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – №2(6). – С. 91-99
 10. Шварц І.В. Логістична інтеграція як елемент антикризового управління машинобудівними підприємствами / І.В. Шварц,  О.В. Безсмертна // Економічний простір. – 2011. -  № 47. – С. 305 -312.
 11. Шипко О.С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації./ О.С.  Шипко– К.: Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України, 2009. – 326с.
 12. Якубовский Н.Н. Внутренний рынок как зеркало проблем украинской промышленности / Н.Н. Якубовский // Экономика Украины – 2012. - №8. –С. 4-15.
 13. Официальный сайт государственного комитета статистики [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:
 14. Поплавська Ж.В. Переваги та критерії інтеграції функцій логістики / Ж.В. Поплавська,      А.С. Полянська //Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2010. - № 690. - С. 120-127.
 15. Васильців Н.М. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики / Н.М.Васильців//Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2010. - №669. - С. 267-274. 
 16. Андрушко А.М. Внутрішня логістична інтеграція [Електронний ресурс]. / А.М. Андрушко – Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/
 17. Дикань В.Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях международных транспортных коридоров и в системе мировой глобализации экономики / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості . – 2013. - №42. – С.144-149