56

   

Вісник економіки транспорту і промисловості  є періодичним науково-практичним виданням, який висвітлює  теоретичні і практичні дослідження у галузі економіки транспортна і промисловості України. Збірник засновано в 2002 році Українським державним університетом залізничного транспорту  та видається чотири рази на рік.

 ISSN2075-4892 

ISSNonline2413-4892

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №21513-11413ПР від 27.07.2015р.

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ  Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 № 1328

           
             Вісник економіки транспорту і промисловості зареєстровано МОН України як фахове видання, в якому публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 — економіка та управлін ня національним господарством та 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), дослідження науково-технічних працівників підприємств транспорту, працівників науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів.
   Збірник включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus (ICV 2016: 57.02) РИНЦ (elibrary.ru)  (Двухрічний імпакт-фактор РІНЦ, з врахуванням цитування з різних джерел, в 2016р. склав 0,151; Десятирічний індекс Хірша в 2016р. - 8 ), має бібліометричні та реферативні бази в розділі наукової періодики на сайті національної бібліотеки України ім.. В.І. Вернадського Науковій періодиці України (УРАН)GoogleScholar  (П’ятирічний індекс Гірша - 16).

Основною тематикою статей Вісника є висвітлення питань щодо державного регулювання економікою країни, економіки підприємства, проблем транспортного комплексу України, соціально-економічних відносин, інвестиційної  та інноваційної діяльності, менеджменту та маркетингу, економічної психології, етики, моралі та культури бізнесу та інших загальноекономічних питань.

Робочими мовами збірника є українська, російська, англійська.

До складу редакційної колегії «Вісник економіки транспорту і промисловості» входять відомі фахівці галузевих підприємств і вищих навчальних закладів, зокрема 19 докторів економічних наук, 2 доктора технічних наук, 3 доктора філософії, 1 кандидат економічних наук, з яких 7 провідних вчених зарубіжних країн (Польщі, Естонії, Білорусії, Росії), 11 представників Українського державного університету залізничного транспорту. 

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

 

з повагою, 
головний редактор                                                  В.Л. Дикань